Privacy policy

Identificatieplicht

Bij het ontvangen van medische zorg bent u verplicht om u te legitimeren. Dit betekent dat een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen. Zorgverleners controleren op deze manier of u degene bet die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met deze identificatieplicht fraude in de zorg tegengaan. De identificatieplicht geldt voor iedereen, ook voor minderjarigen.

Voice in Progress biedt (medische) zorg. Bij de eerste intake vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Is de intake voor uw zoon/dochter, dan ontvangen we van uw kind een geldig legitimatiebewijs.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid

Privacy

De Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) vraagt dat logopedisten en medewerkers bij Voice in Progress zorgvuldig omgaan met verkregen informatie, kennis en feiten van vertrouwelijke aard. Dit betekent dat zonder toestemming derden niet op de hoogte gesteld worden van gegevens verkregen tijdens onderzoeken behandeling. Het is wel gebruikelijk dat we, met uw toestemming, verwijzers, specialisten en andere betrokkenen op de hoogte stellen van het verloop en resultaat van onderzoek en/of de behandeling. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Hiervoor hebben wij een PRIVACY POLICY opgesteld

Privacy Policy

Voice in Progress hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voice in Progress houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voice in Progress is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/klanten

Uw persoonsgegevens wordt door Voice In Progress verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
 • Het leveren van logopedische zorg; onderzoek, advies en behandeling.
 • Indien nodig overleg met derden (te denken aan huisarts of medisch specialist).
 • Cliënttevredenheidsonderzoek (via CTO-Logo).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Voice in Progress de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Adresgegevens en woonplaats
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Geboortedatum en BSN
 • Huisarts en verwijzer/ medisch specialist
 • Schoolgegevens en leerkracht
 • Naam en contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website van Voice in Progress;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van Klant/clientervaringsonderzoek

De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voice in Progress bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De cliëntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek).